Bareback Surfs Up (1986) - Jim North, Shane Erickson, Kurt Bateman