Giants, Part 2 - Tommy Defendi, David V - 2011 - Hairy, Tattoos