Double Throuble - Kleio Valentien, Endza - 2015 - Flogging, Vibrator