Tobias James Dominates Samuel Stone (Feb 25, 2014)